×

Znajdź nas

Adres
Borsk Lotnisko
Borsk 83-442 Karsin

Godziny
Poniedziałek—Piątel: 7:00–22:00
W sezonie wiosenno letnim lotnisko czynne od wschodu do zachodu Słońca tel. kont. Tomasz Pilecki 604526678

FORGOT YOUR DETAILS?

REGULAMIN PORZĄDKOWY TERENU LOTNISKA ORAZ INSTRUKCE WYKONYWANIA LOTÓW

Teren lądowiska Borsk (Lotnisko) przeznaczone jest wyłącznie dla gości i klientów firmy COLLAGE LotyParalotnia.pl

Wjazd na teren Lotniska jest możliwy tylko dla:

 1. posiadających stosowny dokument wjazdowy
 2. posiadających opłacony zgodnie z cennikiem bilet wjazdu
 3. posiadających podpisaną umowę o korzystanie z terenu Lotniska z Zarządcą, na wrunkach określonych w tej umowie
 1. Warunki ogólne.
  1. Niniejsze warunki korzystania z Lotniska dotyczą wjazdu i korzystania z prywatnego terenu lądowiska położonego w miejscowości Borsk, 83-442 Karsin, stanowiącego własność osoby prywatnej („Właściciel”), zarządzanego przez operatora firmę COLLAGE LotyParalotnia.pl (dalej „Zarządca”)
  2. W rozumienia niniejszego Regulaminu:
   1. a) Użytkownikiem (dalej „Użytkownik”) jest osoba fizyczna kierująca pojazdem, a w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem – właściciel pojazdu;
   2. b) Miejscem parkingowym jest wydzielona białymi liniami powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
   3. c) Drogami dojazdowymi są wydzielone i oznaczone drogi asfaltowe tzw pasa WayTaxi lądowiska
   4. d) na terenie lądowiska obowiązuje bezwględny zakaz wjazdu pojazdom nieupoważnionym na asfaltową płyte startową lądowiska. Na terenie lądowiska prowadzony jest czynny ruch lotniczy.
  3. Poprzez wjazd na teren parkingu, Użytkownik zawiera z Zarządcą umowę o korzystanie z miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie (dalej „Umowa”). Umowa wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z terenu Lotniska i nie później niż z chwilą zamknięcia terenu Lotniska w danym dniu.
  4. Użytkownik, poprzez wjazd na teren Lotniska, wyraża zgodę na warunki Umowy przedstawione w niniejszym Regulaminie.
  5. Teren Lotniska jest terenem prywatnym, wjazd następuje tylko i wyłącznie za zgodą Zarządcy. Wjazd jest PŁATNY. Wjazd jest możliwy tylko w godzinach otwarcia terenu lotniska. Użytkownik po uiszczeniu opłaty jest uprawniony do korzystania z wydzielonego parkingu i przebywania na jego terenie tylko w godzinach pracy Lotniska Przebywanie na terenie parkingu poza godzinami pracy Lotniska jest zabronione.
  6. Wjazd inny niż w celu zaparkowania w wyznaczonych miejscach samochodu podlega dodatkowym ustaleniom, zarówno pod względem finansowym jak i zakresu planowanych działań z Zarządcą. Działania takie należy ustalić PRZED wjazdem na teren Lotniska w innym przypadku zostaną zastosowane kary porządkowe opisane w punkcie „KARY UMOWNE” niniejszego regulaminu
  7. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ wjazdu wszelkimi pojazdami na płytę główna lądowiska (pas startowy) bez zezwolenia obsługi Lotniska.
  8. Postanowień punktu 1.5 nie stosuje się wobec pracowników i firm które maja podpisane odrębne umowy z Zarządcą
  9. Na terenie Lotniska samochody oraz inne pojazdy można parkować wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych lub miejscach wskazanych przez obsługę Lotniska.
  10. Teren Lotniska służy umożliwieniu realizacji lotów, rekreacji lotniczej oraz innej niż lotnicza przez klientów którzy mają podpisane odrębne umowy z Zarządcą.
  11. Właściciel i Zarządca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika Lotniska, powstałe na terenie Lotniska z przyczyn nie zależnych od Właściciela lub Zarządcy, w szczególności z winy Użytkownika parkingu lub innych osób.
  12. Poprzez pozostawienie pojazdu na terenie Lotniska, Użytkownik Lotniska nie zawiera z Właścicielem ani z Zarządcą umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Właściciela lub Zarządcę do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika.
 2. Zasady korzystania:
  1. Na terenie Lotniska obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz obowiązują przepisy ruchu drogowego zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r.. nr 1137 ze zm.).
  2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania oznakowania pionowego i poziomego parkingu oraz stosowania się do poleceń przedstawiciela Właściciela lub Zarządcy.
  3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Lotniska jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym z pojazdu lub za pomocą pojazdu, uwzględniając w szczególności sprzedaż jakichkolwiek towarów oraz oferowania lub świadczenia usług dostawczych, transportowych, przewozowych lub reklamowych.
  4. Zakazuje się wjazdu na teren parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe lub inne materiały niebezpieczne, jeśli znajdujący się w nich materiał niebezpieczny nie jest zabezpieczony zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub normami.
  5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Właścicielowi lub Zarządcy na terenie parkingu (w tym za zniszczenia, uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody, Użytkownik zobowiązany jest przed opuszczeniem Lotniska do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o powstałej szkodzie. Zarządca ma prawo dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych określnych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, nr. 16, poz. 93 ze zm.).
  6. Na terenie parkingu zabronione jest :
   1. a) używanie otwartego ognia;
   2. b) picie alkoholu, stosowanie innych używek;
   3. c) tankowanie pojazdów;
   4. d) magazynowanie paliw i substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
   5. e) mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana i uzupełnianie wszelkich płynów w układach pojazdów;
   6. f) dokonywanie napraw pojazdów.
   7. g) organizowanie wszelkiego typu spotkań oraz wydarzeń bez uprzedniej zgody Zarządcy Lotniska.
  7. Zarządca jest wtedy uprawniony do podjęcia samodzielnych działań zmierzających do usunięcia stanu naruszenia, tj. wezwania odpowiednich służb porządkowych, w celu podjęcia interwencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku, gdy Użytkownik;
   1. a) Poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudnia lub blokuje ruch na terenie Lotniska lub wyznaczonego parkingu,
   2. b) Pozostawia pojazd w miejscach niedozwolonych, w szczególności poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla parkownia samolotów
   3. c) Pozostawia pojazd na terenie Lotnisk poza Godzinami Otwarcia bez zgody Właściciela lub Zarządcy,
 3. KARY PORZĄDKOWE
  1. Naruszenie zakazu wjazdu na płytę główną lądowiska (pas startowy) – 600zł
  2. Naruszenie zakazu wjazdu na teren Lotniska bez zezwolenia i uiszczenia opłaty- 500zł
  3. Niszczenie nawierzchni betonowej i asfaltowej – 500zł
  4. Śmiecenie – 300zł
  5. Organizacja tzw prób prędkości oraz wyścigi samochodowe oraz motocyklowe – 400zł/ każdy pojazd uczestniczący
  6. Pozostawienie pojazdu na noc na terenie Lotniska - 200zł
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2017 roku

INSTRUKCJA WYKONYWANIA LOTÓW DLA PARALOTNIARZY (IWL)

Każdy pilot decydujący się na wykonanie lotu z terenu lądowiska w Borsku (Lotnisko), robi to na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje z tego wynikające. Kierownik Startu (KS), jak również Wyciągarkowy i Operator Lotniska (OL) nie odpowiadają za poziom wyszkolenia pilotów, jaki i stan techniczny ich sprzętu.

Piloci biorący udział w procedurze startowej i w lotach wykonywanych z terenu Lotniska Borsk, mają obowiązek przestrzegania niniejszej instrukcji. Udział w lotach oznacza jednocześnie jej akceptację.

1. Przed lotami:

 • piloci powiadamiają FIS Gdańsk +48 58 340 74 85 lub AMC POLSKA (Zespół ASM-3) o planowanych lotach; tel.: +48 22 574 57 33 (do 35)
 • piloci ustalają kolejkę startową poprzez ułożenie kasków przy wskaźniku wiatru – rękawie. Każdy pilot układa w kolejce tylko jeden – swój kask.

2. Każdy pilot ma obowiązek posiadać:

 • ważne Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni (ŚK) lub równoważna licencję pilota wystawioną przez stosowny organ innego kraju, oraz wykupioną polisę OC z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o paralotniarstwo.
 • kompletny i sprawny technicznie sprzęt wraz ze spadochronem ratunkowym i z systemem łączności, oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za użytkowanie lotniska.

3. Obowiązki pilota, pilota tandemowego orz pilota tandemowego niekomercyjnego:

 • pilot na prośbę OL lub KS okaże ŚK i potwierdzenie wniesienia opłaty za użytkowanie lotniska.
 • obowiązkiem pilota jest zapoznać się z aktualną sytuacją pogodową, sytuacja dotyczącą aktywności stref lotniczych.
 • każdy pilot znajdujący się w strefie wykonywania startów, będzie stosował się do poleceń KS.
 • każde lądowanie w pobliżu lotniska, jednak poza jego terenem, należy możliwie szybko zgłosić KS.
 • podejście do lądowania i samo lądowanie należy przeprowadzić w sposób bezpieczny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ludzi, pojazdy i inne przeszkody.
 • każdy pilot sam odpowiada za wszystkie swoje decyzje i czynności podejmowane w związku z wykonaniem lotu. Począwszy od oceny warunków pogodowych, przygotowanie sprzętu, kontrolę przedstartową, wybranie momentu startu i start, zachowanie się na holu, lot i lądowanie.
 • obowiązkiem każdego pilota jest znać stan techniczny swojego sprzętu, dokonywać regularnych jego kontroli.
 • każdy z pilotów zobowiązuje się dbać o czystość startowiska, oraz odpowiada za zachowanie zaproszonych przez siebie osób.
 • pilot tandemowy "niekomercyjny", który podczas jednego dnia lotnego wykonuje loty tandemowe z więcej niż jednym pasażerem musi uiścić, przed wykonaniem lotu, stosowną, indywidualną opłatę Operatorowi Lotniska w wysokości określonej w Cenniku za drugiego i każdego kolejnego pasażera w danym dniu wykonywania czynności lotniczych.
 • piloci tandemowi komercyjni mogą wykonywać loty na Lotnisku tylko na podstawie zawartych umów z OL.
 • piloci tandemowi są zobligowani do bezwzględnego przestrzegania niniejsze IWL

4. Obowiązki dodatkowe pilota PPG:

 • Każdy pilot PPG powinien dokonać opłaty za korzystanie z lotnisk. Opłata dla pilotów motoparlotni (PPG i PPGG) jest taka sama jak dla pilotów swobodnych (PG). Opłate tę lub posiadaną kartę członkowską należy okazać na prośbę KS lub OL lub innej osoby upoważnionej przez OL.
 • każdy pilot PPG zobowiązany jest do latania tylko nad wyznaczonymi terenami (tereny w kierunkach E i NE od lotniska). Niedopuszczalne jest – pod karą zakazania korzystania z Lotniska w Borsku – latanie nad miejscowością Borsk, nad miejscami wypoczynku, oraz nad strefami ciszy.
 • każdy pilot PPG powinien posiadać łączność z KS i zgłaszać mu swój każdy start, nawet jeżeli startuje spoza rejonu wykonywania startów holowanych.

5. Wytyczne dla kierownika startów KS:

Kierownik Startów jest osobą odpowiednio przeszkoloną, posiadającą wymagane uprawnienia i udziela startującym pilotom asysty:

 • Jeżeli KS zauważy i w swojej ocenie uzna, że pilot swoim zachowaniem lub jego sprzęt swoim stanem technicznym stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, wówczas ma prawo odmówić takiemu pilotowi udzielenia asysty przy starcie.
 • Jeżeli KS zauważy i w swojej ocenie uzna, że przebieg startu / holu zagraża bezpieczeństwu pilota bądź innych osób, ma prawo natychmiast przerwać tę procedurę – nawet jeżeli została już rozpoczęta.
 • Jeżeli startuje pilot o małym doświadczeniu – KS może udzielać wskazówek pilotowi w czasie holu.

6. Wytyczne dla wyciągarkowego:

Wyciągarkowy jest osobą odpowiednio przeszkoloną i:

 • kontroluje stan techniczny wyciągarki i liny.
 • przed każdym holem – sprawdza podczepienie, prawidłowość wskazań zegara i kontroluje siłownik.
 • przestrzega procedury startowej – utrzymuje stałą łączność z KS, wykonuje i potwierdza polecenia KS.
 • prowadzi ewidencję wykonanych holi.
 • przywilejem holówkowego a jednoczesnie pilota, po wykonaniu 6 holi dla innych pilotów, jest możliwoćs skorzystania z holowania poza ustaloną kolejką startową  

7. Utrzymanie dyscypliny:

W przypadku stwierdzenia istotnego naruszania Regulaminu, lub też działań stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych użytkowników Lotniska, lub jego bliskiego otoczenia, Operator Lotniska może wykluczyć daną osobę z możliwości korzystania z Lotniska.

Operator Lotniska nie ponosi odpowiedzialności za czyny i ich skutki, osób fizycznych i prawnych, które będą użytkować lotnisko w zakresie modelarstwa

1. Każdy modelarz ma obowiązek wykonywania lotów w sposób przemyślany i zgodny z przepisami prawa.

2. Obowiązkiem modelarza jest posiadanie ważnych, wymaganych prawem uprawnień, oraz aktualnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej obejmującego ewentualne szkody wynikłe z faktu pilotażu modeli RC.

3. Piloci modeli zajmują miejsca wyznaczone przez Operatora Lotniska lub osobę przez niego wskazaną.

4. Szybowce, samoloty, śmigłowce, spadochroniarze, paralotniarze i motolotnie zawsze mają pierwszeństwo drogi.

5. Nowo przyjeżdżający modelarz ma obowiązek zapoznać się z częstotliwościami i kanałami wszystkich wcześniej przybyłych modelarzy. W przypadku posiadania aparatury nadawczo odbiorczej w systemie 2, 4 GHz modelarz ma obowiązek wykonania testu zasięgu przed rozpoczęciem wykonywania lotów.

Jeżeli częstotliwość i kanał, z którego modelarz chce korzystać, pokrywa się z kanałem i częstotliwością już używaną przez innych modelarza(y), modelarz ten ma obowiązek ustalić z zainteresowanymi zasady korzystania z tego kanału.

Modelarze muszą wzajemnie informować się o chęci włączania nadajnika w celu wykonania lotu, regulacji modelu lub innych czynności powodujących możliwość zakłóceń innych aparatur pracujących na tym samym kanale.

6. Nie dopuszcza się do lotów modeli niesprawnych technicznie.

7. Start należy wykonać w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.

8. Należy unikać latania ponad pasem głównym lotniska. Dopuszcza się wykonanie lądowania awaryjnego w obrębie tego obszaru. W takim przypadku należy natychmiast usunąć z niego model po zakończeniu lądowania oraz w przypadku np. rozbicia modelu w skutek awarii.

9. Zabrania się latania ponad widzami, miejscami serwisowymi , zaparkowanymi samochodami.

10. Zabrania się lotów nad zabudowaniami sąsiadującymi z lotniskiem modelarskim.

11. Modelarz ma obowiązek wykonać lot bezpiecznie, nie narażając życia, zdrowia i majątku innych modelarzy i osób postronnych.

12. Podejście do lądowania i samo lądowanie należy przeprowadzić w sposób bezpieczny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ludzi, pojazdy i przeszkody terenowe.

13. W przypadku wykonywania jednocześnie lotów modelami i lotów paralotniarzy, zobowiązuje się modelarza obecnego na lotnisku modelarskim do skontaktowania się z Kierownikiem Startów paralotni i ustalenia warunków lotów modelami. W takim przypadku wszyscy korzystający z lotniska modelarskiego są zobowiązani do ciągłej obserwacji sytuacji na lotnisku.

14. Za szkody na ciele i mieniu odpowiada tylko sprawca zdarzenia. Sprawcą jest osoba lub ich grupa, która w wyniku zlekceważenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przypadkowej awarii sprzętu RC lub nieumiejętnego posługiwania się nim, nie przestrzegania regulaminu lotniska modelarskiego, lub przepisów i praw obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spowodowała szkodę.

15. Operator Lotniska ma prawo zakazać lotów modelarzowi, który swoim zachowaniem stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych użytkowników Lotniska, lub jego bliskiego otoczenia.

Już niedługo będzie dostępny!

REGULMIN IWL

TOP